Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Slovo k občanom

Vážení spoluobčania !
 
     Dovoľte mi, aby som sa vám  na sklonku štvorročného volebného obdobia prihovoril, možno doteraz neobvyklým spôsobom.
     Poslanci na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili návrh, aby samospráva obce urobila odpočet jej štvorročnej práce a pretože záujem občanov o veci verejné je veľmi slabý, o čom svedčí aj ich účasť, respektíve neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ktoré sú vždy verejné, bolo prijaté uznesenie, aby ste boli oslovení touto formou.
     Je to vlastne zmapovanie štvorročnej práce obecnej samosprávy, problémov, ktoré sme riešili a možno aj úspechov, ktorými sa naša obec zviditeľnila.
     Môj názor, ako starostu obce je, že mnohí, nielen občania obce, z dôvodu slabej informovanosti, majú skreslené názory na prácu samosprávy. Tieto názory hodnotia našu prácu niekedy len podľa toho, či sa nám niečo podarilo, alebo nie, ale nepoznajú súvislosti riešenia týchto problémov. Iste, aj my sme len ľudia a kto robí, možno to vždy nie je bez chýb.
     Preto by som privítal, aby vás tento leták oslovil, aby ste si v ňom našli to, čo vás zaujíma
a možno aby sa stal novej samospráve jednou z možností, ako zlepšiť komunikáciu s vami -občanmi našej obce.                                                                                                                   
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva
     Počas štyroch rokov pracovalo Obecné zastupiteľstvo /OZ/ v Miezgovciach v tomto zložení:
od 4.1.2003 - Ing. Tatiana Vrzoňová, Ľudmila Žatková, Dušan Čerňanský, Miroslav Viselka a Adriana Šagátová, od 28.10.2003 nahradil Ing. Vrzoňovú pán Milan Piešťanský a od 21.8.2006 nahradil pani Šagátovú pán Milan Sečánsky st. Do dnešného dňa sa OZ zišlo presne na 31 riadnych zasadnutiach.
 
Začiatky
     Hneď po ustanovujúcom zasadnutí čakalo na miestnu samosprávu množstvo práce. Bolo nutné zelektronizovať prácu na obecnom úrade, včetne prechodu na podvojné účtovníctvo, ktoré je v dnešnej dobe zákonom stanovené. Ďalej bolo nutné prehodnotiť a zmeniť všetky zmluvy - s SPP, eletrárňami, telekomunikáciami, dodávateľmi rôznych tlačovín a materiálov. Veľmi dôležité bolo vytvorenie štatútov a smerníc, ktoré sú zákonom stanovené pre chod obecného úradu, ich počet je k dnešnému dňu 12. Nemenej dôležité sú aj všeobecne záväzné nariadenia obce, vlastne obecné zákony, ktorých len v roku 2003 bolo vypracovaných a schválených 11, v roku 2004 dva a v roku 2005 tri. V tomto nám veľmi pomohol vstup obce do Spoločnej úradovne Uhrovec. Taktiež bola vykonaná úprava priestorov kancelárie a zasadačky obecného úradu z finančných prostriedkov za odpredaj obecného pozemku.
 
Obecný úrad
     Na úvod treba pripomenúť, že všetky činnosti obecného úradu vykonávali a zabezpečovali jeho prostredníctvom chod obce starosta a zástupkyňa starostu. Poslanci síce prejednávajú a schvaľujú všetky návrhy a zúčastňujú sa zasadnutí, sú zainteresovaní na organizovaní obecných akcií, ale nie sú zamestnanci obecného úradu.
     Rokom 2003 sa začal presun štátnych kompetencií na obce. Postupne tak do náplne práce obecného úradu prešiel stavebný úrad a opatrovateľská služba. Do dnešného dňa boli vydané tri stavebné povolenia, štyri kolaudačné rozhodnutia, jedno rozhodnutie o odstránení stavby a 18 povolení na drobnú stavbu. Rozpracované sú tri žiadosti. Tu treba skonštatovať, že prechodom tejto kompetencie na obec sa štát zbavil problémov riešenia susedských a medziľudských sporov a ,,hodil to na plecia" starostu. V sociálnej oblasti obecný úrad zabezpečoval opatrovateľskú službu v r.2003 trom občanom a v r.2004 štyrom občanom obce.
     Obecný úrad ďalej vykonáva : overovanie podpisov a listín, evidenciu obyvateľov, evidenciu daní a poplatkov, vedenie účtovníctva a štvrťročné účtovné závierky, písomnú agendu obecného zastupiteľstva, starostu, plní rozhodnutia z uznesení OZ, hlavného kontrolóra, zabezpečuje podklady pre audit, je podateľňou a výpravňou písomností a tiež zabezpečuje spoluprácu medzi obcou a jej organizáciami pri organizovaní rôznych akcií a plní priebežne množstvo iných úloh. 
 
Rok 2003          
     Vstup obce do Mikroregiónov ,,Uhrovská dolina“, ,,Bánovecko“ a ,,Pobebravie“. Samospráva obce vstupom do týchto spoločenstiev obcí vidí tieto výhody: so všetkými katastrálnymi územiami naša obec susedí, finančné prostriedky z fondov Európskej únie dostane skôr obec, ktorá je súčasťou väčšieho územného celku a väčšieho počtu obyvateľov, s ,,Bánoveckom“ našu obec do budúcna viaže pripojenie na vodovod, s ,,Pobebravím“ výstavba kanalizácie a s ,,Uhrovskou dolinou“ turizmus a dlhoročné spoločné tradície. Zatiaľ nám nie je známe, ktorá obec na Slovensku je súčasťou troch mikroregiónov, možno sme zatiaľ obcou jedinou.
     Z investičných akcií je nutné spomenúť zakúpenie a namontovanie prietokového ohrievača na teplú vodu do kuchynky kultúrneho domu, čím sa zvýšil záujem o poriadanie spoločenských akcií v kultúrnom dome, zhotovenie ohrady na skládke železného šrotu, výmena oplotenia nádvoria kultúrneho domu.
 
Rok 2004
     Z množstva napísaných žiadostí na ministerstvá, Trenčiansky samosprávny kraj /TSK/ a rôzne iné inštitúcie, sa podarilo obci obdržať 15.000 Sk z fondu predsedu TSK na zorganizovanie osláv 60.výročia SNP a 615.výročia prvej písomnej zmienky o obci, z Ministerstva financií /MF/ obec obdržala 100.000 Sk na rekonštrukciu sociálnych zariadení kultúrneho domu, od Ing. Jána Holičku 30.000 Sk, ktoré boli použité na zhotovenie detskej preliezačky na dvore kultúrneho domu.
     V tomto roku prešla do vlastníctva obce darom nehnuteľnosť po p. Elšíkovi /oproti budove pohostinstva/ a bola odkúpená budova pohostinstva a bývalého obchodu od COOP Jednota  za sumu 500.000 Sk, na ktorú si obec vzala úver.
 
Rok 2005
   Tento rok možno označiť za najúspešnejší z celého štvorročného obdobia. Bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 135.000 Sk, namontované úsporné svietidlá a automatika zapínania a vypínania znížili spotrebu elektrickej energie aj pri prevádzke všetkých svietidiel /nie každého druhého/ o 30%. Do čiastočnej rekonštrukcie obecného rozhlasu bolo investované 20.000 Sk. V kabínach TJ bola vykonaná rekonštrukcia celého vodovodného systému v celkovej sume 57.000 Sk. Do budovy kultúrneho domu pribudli ďalšími investíciami kuchynské zariadenia v hodnote 20.000 Sk a nová prípojka elektriky, vrátane novej el. rozvodnej skrine v hodnote 48.000 Sk. V miestnostiach, ktoré boli určené pre mládež ako posilovňa a má ich v prenájme MO Slov.orol, bola vykonaná výmena a betonáž podláh, opravy omietok a vymaľovanie stien. Na návrh miestnej samosprávy bolo začaté jednanie s dekanom bánovskej farnosti o možnosti vybudovania viacúčelového ihriska v priestore za kaplnkou. Vďaka ochote pána dekana a na základe kladného doporučenia členov cirkevného spoločenstva bola uzavretá zmluva o dlhodobom prenájme pozemku. Na výstavbu tohoto ihriska obdržala obec od Ministerstva školstva sumu 160.000 Sk. Z dôvodu neschválenia financií na rok 2006 je ukončenie výstavby ihriska naplánované na rok 2007.
     Prvou a svojho druhu ojedinelou kultúrnou akciou boli ,,Kultúrne slávnosti Mikroregiónu Bánovecko“. Vďaka veľkému počtu účinkujúcich zo Slovenska, ale hlavne z Moravy a dobrému počasiu, bola účasť na tejto akcii asi 1.000 návštevníkov. Na zorganizovaní a finančnom zabezpečení sa podieľali aj obce mikroregiónu, ale hlavne mesto Bánovce. Okrem zveľadenia celej obce boli hlavne v priestoroch futbalového ihriska vykonané práce na zhotovení časti oplotenia, vrátane zadnej brány a zhotovenie spevnenej plochy pre parkovanie automobilov.
     V tomto roku sa naša obec zapojila do Europrojektu pod názvom ,,Prezentačné dni obce Miezgovce". Informáciám o tomto projekte je vyčlenený iný priestor.
 
Rok 2006
     Na základe propagácie ,,Zabíjačkových hodov" boli uskutočnené akcie pre delegáciu z Bulharskej republiky a učiteľov IV. ZŠ v Bánovciach, za veľmi dobrej pomoci členiek Klubu dôchodcov.
     Z dôvodu nepriaznivého počasia a tým slabej účasti verejnosti, neboli úspešné veľmi dobre pripravené akcie ,,Slávnosti detí", ale aj ,,Oslavy SNP".
     V júni bol v obci ukončený Register obnovy evidencie pozemkov /ROEP/ a tým vlastne skončila svoju činnosť aj komisia, ktorá bola nápomocná Správe katastra na vyriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom v katastrálnom území obce Miezgovce.
     Prebiehal projekt ,,Prezentačné dni obce Miezgovce“ s ukončením v decembri.
     V rámci Mikroregiónu ,,Uhrovská dolina“ boli začaté práce na ,,Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“, financovaného z Eurofondov. Tento materiál je podmienkou na čerpanie financií z Eurofondov na roky 2007-2013.
 
Projekt ,,Prezentačné dni obce Miezgovce"
     Prvá myšlienka vznikla vlastne na zasadnutí starostov Mikroregiónu ,,Uhrovská dolina“, na podnet starostky obce Uhrovec. Poslanci OZ po zvážení možností, ktoré naša obec má, pozvali na zasadnutie projektovú manažérku Ing. Igazovú. Keďže obec ešte nemala ešte list vlastníctva na obecné komunikácie, jediným priechodným sa javil projekt, zameraný na cezhraničnú spoluprácu a spropagovanie obce a všetkých troch mikroregiónov. Jeho začiatok sme zámerne načasovali na posledný augustový víkend, ktorý je vlastne v obci vždy ,,akciou roka“, pretože v obci oslavujeme SNP, prvú písomnú zmienku o obci a hody. Otvorením projektu sa tak vlastne tieto oslavy pozdvihli na dôstojnú medzinárodnú úroveň. Z projektu vzniklo množstvo materiálov, z ktorých niekoľko sa vám už dostalo do rúk, alebo sa s nimi zoznámite v najbližšom období. Sú to propagačné materiály o obci, reklamy v médiách, návšteva zahraničného partnera z Ratíškovíc, prvé slovensko-české zabíjačkové hody, DVD o obci, štúdia regionálneho rozvoja a rozvoja turizmu, analýza a vízia rozvoja, orientovaného na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, marketingový prieskum, webové stránky obce a mnoho ďalších súvisiacich aktivít. Vyhodnotenie projektu, za účasti všetkých zainteresovaných, prebieha práve v týchto dňoch.
 
Vodovod
     V roku 2003 poslanci OZ pokračovali v myšlienke predošlej samosprávy, ktorá mala zámer vybudovať obecný vodovod a dala vypracovať Hydrogeologickú štúdiu zdroja vody. Náväzne na to bol vypracovaný rozpočet na vŕtanie studne v celkovej hodnote 1.800 000 Sk. Tento zámer však nebol konzultovaný s vedením Vodární a kanalizácií, ktoré sa pretransformovali na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť /ZsVS/. Pracovníci ZsVS už mali vypracovanú štúdiu, ktorá rieši zásobovanie pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Uhrovec v lokalite Cibislávka v celkovej hodnote 20 miliónov Sk. Na základe týchto informácií a negatívnych zistení o prevádzke vodovodov obcami /napr. Brezolupy/ poslanci OZ rozhodli, aby celú investíciu riešila ZsVS. V týchto dňoch sú v obci vykonávané prvé výškopisné a polohopisné zamerania.
 
Výber poplatkov za dane z nehnuteľností, komunálny odpad a psov
     Poslanci OZ každý rok veľmi citlivo rozoberali túto oblasť. Výber týchto poplatkov sa samospráva obce snažila upravovať tak, aby čo najmenej zasahovala do rozpočtov domácností. Organizovaním veľkého množstva kultúrnych, športových a spoločenských akcií a formou dotácií finančných prostriedkov na činnosť organizácií, ktoré v obci pôsobia, sa vlastne časť z vybraných poplatkov vracia späť občanom.
 
Organizácie pôsobiace v obci
     Telovýchovná jednota ,,Partizán" - združuje futbalové mužstvá dospelých a dorastu. Obec financuje výdavky na elektriku a vodu, dopravu na futbalové stretnutia, priestory kultúrneho domu na tanečné zábavy, spolufinancuje časť výdavkov na turnaje. Činnosť TJ a samotnej prevádzky budovy šatní a tribúny je ohrozená žiadosťou o vrátenie pozemku bývalým vlastníkom. Tento spor sa momentálne nachádza na súde.
     Dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ - v súčasnosti DHZ združuje štyri družstvá - mužov, ženy, dorast a žiakov. V roku 2006 DHZ v spolupráci s obcou zorganizovali okrskovú súťaž hasičských zborov na veľmi dobrej úrovni.
     Klub dôchodcov - podieľa sa na spoluorganizovaní prakticky všetkých akcií, ktoré sú počas roka v obci poriadané, členky tejto organizácie pravidelne zveľaďujú priestory Pamätníka padlých a pred kultúrnym domom. Obec na ich činnosť tiež finančne prispieva.
     Slovenský orol - jeho členovia pravidelne organizujú športové akcie - súťaž v sánkovaní a lyžovaní, futbalové stretnutia, vrcholnou akciou, presahujúcou región okresu, je halový turnaj v minifutbale, ktorý sa koná vždy na konci roka.
     V obci ešte pôsobí organizácia ,,Cirkevné spoločenstvo", každý rok sú vyčleňované finančné prostriedky z rozpočtu na organizovanie kultúrneho programu v miestnej kaplnke.
     Na jeseň tohto roku v obci začal pôsobiť stolnotenisový oddiel, jeho členovia hrajú okresnú ligu.
     V obci funguje obecná knižnica, ktorá má 2.900 zväzkov kníh a  60 čitateľov. Jej fond je každý rok dopĺňaný o knihy v hodnote 2.000 Sk.
     Všetky tieto organizácie by nemohli fungovať bez nadšencov, ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas a majú trpezlivosť pracovať s ľuďmi. Všetkým členom týchto organizácií patrí
za ich prácu úprimné poďakovanie.
 
Zámery do budúcich rokov
     Poslanci OZ na podnet Trenčianskeho samosprávneho kraja /TSK/ schválili ,,Program verejných prác" na roky 2007 - 2009, na ktorý bude naväzovať aj ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja " /PHSR/ našej obce v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ až do roku 2013. Sú v ňom nasledovné zámery: rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vodovod a kanalizácia, cykloturistický chodník, dokončenie viacúčelového ihriska, penzión, agroturistika a pokračovanie v organizovaní činností, ktoré boli začaté projektom ,,Prezentačné dni obce Miezgovce" v oblasti cezhraničnej spolupráce.
 
Náhrada za časť nákladov za plynárenské zariadenia od FNM
     Obec obdržala v roku 2002 finančné prostriedky vo výške 1.293 348,- Sk. Podľa čl. IV, Zmluvy č. 07/2002/0823 je objem finančných prostriedkov určený na realizáciu rozvojového programu obce. Tieto prostriedky môžu byť čerpané na účel, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo svojim uznesením. Prehľad doteraz vyčerpaných finančných prostriedkov:
 
   Vodovod:                                                    89.960,-
   Rekonštrukcia sociálok v KD:                  109.425,- 
   Rekonštrukcia verejného osvetlenia:     135.083,-
   Modernizácia kabín TJ:                              57.541,-
   Vypracovanie projektu INTERREG:           40.000,-
   Rekonštrukcia obecného rozhlasu:          19.992,-
   Rekonštrukcia prípojky elektriky do KD: 48.003,-
   Modernizácia kuchynky v KD:                   19.980,-
   Oprava miestnej komunikácie:                  11.960,-
   Výstavba viacúčelového ihriska:             199.300,-
   Spoluúčasť obce na projekte ,,Prez.dni"   84.400,-
   Zhotovenie plánu hosp. a soc. rozvoja:    12.500,-
   -------------------------------------------------------------- 
          S P O L U :                                           828.144,-
 
     Zoznam bol vyhotovený na základe skutočne zaúčtovaných faktúr, všetky aktivity boli schválené poslancami OZ jednohlasne.
 
Záver
     Vážení spoluobčania, určite máte ešte mnoho otázok a námetov. Preto by som bol rád, aby ste sa s nimi obracali priamo na nás, predstaviteľov miestnej samosprávy, aby v budúcnosti nedochádzalo k skresleným informáciám.
     Na záver sa chcem poďakovať bývalým poslancom OZ za spoluprácu, ale aj všetkým, ktorí sa svojou prácou pričinili o ďalší rozvoj obce.
     Keďže je krátko po komunálnych voľbách, osobne sa vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru a novozvoleným poslancom popriať veľa elánu a rozumných rozhodnutí v ďalšom volebnom období.
 
 
 
 
                                                                                                                     Juraj Trgyňa
                                                                                                                    starosta obce  
 
 
 
        

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka